Administratiekantoor HDW, gevestigd aan Vrijheidslaan 7 3861 JB Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

H.G. Haverkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor HDW, hij is te bereiken via info@administratiekantoorhdw.nl of via telefoonnummer 0613901228.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor HDW, hierna te noemen Opdrachtnemer, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Naam en adresgegevens, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Opdrachtnemer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Burgerservice-, bankrekening-, KVK- en BTW nummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Opdrachtnemer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om diensten bij u af te leveren en/of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Indien door Opdrachtnemer gebruik zal worden gemaakt van andere verwerkers, bijvoorbeeld als deze verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken, zal Opdrachtnemer de verplichtingen uit deze Overeenkomst aan deze verwerker opleggen en hem of haar volledig instrueren over de omgang met de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Opdrachtnemer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opdrachtnemer) tussen zit. Opdrachtnemer zet wel geautomatiseerde verwerking in om te kunnen voldoen aan de tussen partijen gesloten overeenkomst. De resultaten/uitkomsten van deze verwerking worden echter altijd eerst besproken met u, de klant, en ter akkoord aangeboden alvorens deze verstrekt worden aan derden zoals de belastingdienst.

Geheimhouding

Elk van de Partijen en eventuele door de Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst (alsmede de werkzaamheden welke uit deze overeenkomst voortvloeien) ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.

Datalekken

Indien er sprake is van een Datalek stelt Opdrachtnemer, Opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording daarvan op de hoogte. Opdrachtnemer voorziet Opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Opdrachtnemer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de volgende bewaartermijnen, voor de (bijzondere) persoonsgegevens, zolang de overeenkomst blijft voortbestaan, een klant gebruik maakt van onze dienstverlening en zolang er voor door Opdrachtnemer geproduceerde overzichten en of rapportages, bij voorbeeld een fiscale aangifte, een wettelijke bewaartermijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor zover mogelijk verleent Opdrachtnemer bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens). Opdrachtnemer zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan Opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Opdrachtnemer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@administratiekantoorhdw.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Opdrachtnemer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Opdrachtnemer neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@administratiekantoorhdw.nl Klachten Opdrachtnemer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons